FX112全球视野的中文财经网站
首页 > 监管机构 > 海峡群岛金融监察员(CIFO)

海峡群岛金融监察员(CIFO)

https://www.ci-fo.org

简介

关于CIFO:

CIFO是由两个法定监察机构联合运行的,即泽西岛金融服务监察专员局和根西金融服务监察专员局。

CIFO主要是处理在海峡群岛(泽西岛、根西、奥尔德尼、萨克)上发生的金融服务纠纷。

申诉维权

网上投诉步骤:

1.填写个人相关信息:

https://www.ci-fo.org/submit-a-complaint/    

2.是否使用代理:

https://www.ci-fo.org/submit-a-complaint/#gf_7 

3.投诉内容填写:

https://www.ci-fo.org/submit-a-complaint/#gf_7 

4.实际特殊需求(如是否需要使用大字体、盲文或不同语言):

https://www.ci-fo.org/submit-a-complaint/#gf_7 

5.如何得知CIFO的信息(可填可不填)

https://www.ci-fo.org/submit-a-complaint/#gf_7 

6.声明以及提交:

https://www.ci-fo.org/submit-a-complaint/#gf_7

7.投诉表格下载地址:

https://www.ci-fo.org/wp-content/uploads/2016/01/Complaint-Form.pdf  

联系方式

邮箱: enquiries@ci-fo.org 

电话:[泽西岛:  44 (0) 1534 748610;  根西、奥尔德尼、萨克:  44 (0) 1481 722218]

国际:  44 1534 748610

传真:  44 1534 747629